مسابقه غدیر برکه نور

باسمه تعالي

 

از كليه برندگان مسابقه «غدیر، بركه نور» درخواست مي شود براي دريافت جايزه ، تصوير كارت ملي خود را همراه با شماره كارت بانك يا شماره حساب بانكي خويش ، به نشاني ایمیل مسابقه info@berkehenoor.ir ارسال نمايند .

يادآوري مي كند كه شماره كارت يا شماره حساب بانكي حتماً بايد به نام فرد برنده باشد.